Je bekijkt nu Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn met ingang van 30 juli 2020 in werking treedt. Dit is de uiterste implementatiedatum. Voor wat betreft de sector wegvervoer treedt de Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn op een nog niet bekend later moment en bij afzonderlijk Koninklijk Besluit in werking.

Het doel van de herzieningsrichtlijn is de balans tussen het bevorderen van het vrij verrichten van diensten in de EU en het beschermen van de rechten van gedetacheerde werknemers te verbeteren. De detacheringsrichtlijn coördineert welk recht van toepassing is op het dienstverband van grensoverschrijdend gedetacheerde werknemers. Met de herziening zijn onder meer de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het begrip ‘loon’ is vervangen door het begrip ‘beloning’, waarbij is verduidelijkt welke toeslagen onder dit begrip vallen.
 • De arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden die dienstverrichters ten minste moeten waarborgen voor hun gedetacheerde werknemers zijn uitgebreid met huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toeslagen en vergoedingen.
 • Na een detacheringsduur van twaalf maanden (onder omstandigheden achttien maanden) gelden aanvullende arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.
 • De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten en nationale uitzendkrachten zijn vrijwel geheel gelijkgetrokken.
 • Uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor de juiste betaling van de gedetacheerde werknemer, ook als de dienstontvanger de gedetacheerde werknemer doorzendt naar een volgende dienstontvanger.
 • Lidstaten dienen informatie over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden op één nationale website te publiceren, op transparante wijze. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is, dient hier bij het bepalen van sancties rekening mee gehouden te worden.
 • Lidstaten hebben de mogelijkheid om zich, in aanvulling op algemeen verbindend verklaarde cao’s, te baseren op bepaalde cao’s waarvan de bepalingen niet algemeen verbindend zijn verklaard, zijnde:
  • cao’s of scheidsrechterlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen hebben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het betrokken geografische gebied en in de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak, en/of
  • cao’s die gesloten zijn door de op nationaal niveau meest representatieve organisaties van de sociale partners, en die op het gehele nationale grondgebied worden toegepast.

Nieuwe regels omtrent het doorzenden van uitzendkrachten

Indien een werknemer die door het uitzendbureau waarmee hij een dienstverband heeft ter beschikking wordt gesteld aan een dienstontvanger en vervolgens door die dienstontvanger ter beschikking wordt gesteld aan een andere dienstontvanger, wordt deze werknemer geacht ter beschikking te zijn gesteld door het uitzendbureau. Het uitzendbureau blijft verplicht de arbeidsvoorwaarden op de werknemer toe te passen die gelden voor werknemers van de laatste inlener.

Nieuwe regels omtrent vergoedingen en toeslagen in verband met de detachering

Vergoedingen en toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van de beloning beschouwd, voor zover deze niet worden uitgekeerd als vergoeding van daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten. In aanvulling hierop bepaalt de detacheringsrichtlijn dat, indien niet blijkt of een toeslag gedeeltelijk wordt uitgekeerd als vergoeding voor kosten die verband houden met de detachering, de volledige toeslag geacht wordt te zijn betaald als kostenvergoeding. Dat betekent dat de toeslag niet als loon kan worden aangemerkt.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | wetsvoorstel | 2020-0000093914, Staatsblad 2020, nr. 250 | 30-07-2020